U15 Manchester v Yorkshire - Drew 1-1U15 Manchester v Nottingham - LostU17 Manchester v Yorkshire - Drew 1-1U17 Manchester v Nottingham - Won 2-1