Bowdon Indoor Team 18-12-16Bowdon v Bradford 18-12-16Bowdon v Doncaster 18-12-16Bowdon v Preston 18-12-16Bowdon v Thirsk 18-12-16Bowdon v Wakefield 18-12-16